Pravila letovanja

PRAVILA O REDU NA LETOVANJIH ZVEZE DRUŠTEV PRIJATELJEV MLADINE JESENICE (ZDPM JESENICE) ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

ZDPM Jesenice je organizator letovanj oz. organiziranih počitnic za otroke in mladostnike (v nadaljevanju se za otroke in mladostnike uporablja izraz otrok). Ker je namen ZDPM Jesenice predvsem ta, da se imajo vsi otroci na letovanju lepo in se vrnejo domov zdravi, zadovoljni in sproščeni, je nujno, da je na letovanju vzpostavljen določen red.
Pod pojmom red razumemo urejene sisteme, s katerimi se dosežejo osnovni nameni letovanja (zadovoljno, zdravo, sproščeno in lepo letovanje), predvsem pa se zagotovi varnost vseh udeležencev. Usmeritev ZDPM Jesenice je tudi, da z vsemi svojimi aktivnostmi pripomore k vzgoji otrok in mladostnikov, zato so za doseganje osnovnih namenov predvidena pravila, prepovedi in vzgojni ukrepi.

1. PRAVILA NA LETOVANJU
ZDPM Jesenice ima na letovanjih določena pravila in neupoštevanje le-teh predstavlja kršitev. ZDPM Jesenice upravičeno pričakuje od otrokovih staršev, skrbnikov ali zakonitih zastopnikov, da svoje otroke usmerijo k upoštevanju pravil, napotil in navodil spremljajočih vzgojiteljev in k spoštovanju hišnega reda letovišča. Otrok mora sprejeti, upoštevati in spoštovati predvsem naslednje:
BUJENJE: V primeru, da se otrok zbudi pred uro, določeno za bujenje, mora biti strpen do drugih otrok, upoštevati pa mora tudi čas bujenja vzgojiteljev.
UMIVANJE: Otrok sam poskrbi za svojo jutranjo in celodnevno osebno higieno. Prav tako skrbi za higieno v skupnih sanitarnih prostorih tako, da za seboj ne pusti umazanije.
POSPRAVLJANJE IN ČISTOČA: Otrok pospravlja svojo posteljo, svojo omaro in tla v sobi. Papirčke, žvečilne gumije in druge smeti odnese v koš za smeti in s svojim ravnanjem prispeva k urejenemu okolju.
OBROKI: Na zajtrk, kosilo, malico in večerjo otrok prihaja primerno oblečen. Pride s svojo skupino, ki je skupaj postrežena. Po obroku pospravi za seboj in ostane pri mizi, dokler vsi iz skupine ne pojedo.
PO OBROKIH: Če je organiziran aktivni počitek ali počitek v sobah, otrok s svojim ravnanjem ne moti drugih otrok v skupini, v objektu ali pri organiziranih dejavnostih. V času popoldanskega počitka otrok pazi, da ni izpostavljen močnemu soncu.
TELEFONIRANJE: Otroci imajo možnost telefonskih pogovorov v času, ki je dogovorjen za posamezno izmeno – o tem so starši obveščeni na obveznem sestanku pred odhodom na letovanje. Priporočljivo je, da otrok pusti mobilni telefon doma, v kolikor pa je skupaj s svojimi starši mnenja, da je to obvezni del prtljage, na letovanju odgovornost za mobitel prevzame otrok.
NA IZLETU, SPREHODU, NA PLAŽI IN PODOBNO: Otrok je v času vseh aktivnosti v svoji skupini, izjemoma lahko skupino zapusti le z dovoljenjem vzgojitelja. Otrok skrbi za svojo varnost, prečka cesto na označenem prehodu za pešce, s svojim vedenjem ne ogroža sebe in drugih ter ne povzroča nevšečnosti drugim osebam.
KOPANJE, PLAVANJE IN DRUGE AKTIVNOSTI V VODI IN OB VODI: Otrok mora upoštevati, da nekateri ne znajo dobro plavati oziroma da je sam slabši plavalec ali morda tudi neplavalec, in se temu primerno tudi obnašati. Otrok lahko gre v vodo samo takrat, ko je to dogovorjeno z vzgojiteljem, in se od svoje skupine ne oddaljuje. Skakanje v vodo ni dovoljeno, razen takrat, ko so skoki v vodo posebej organizirani. Prav tako ni dovoljeno potiskanje v vodo, ” tunkanje” in podobno. Otrok se skupaj s svojo skupino in vzgojiteljem udeležuje športnih in podobnih iger na plaži ter pri le-teh tudi aktivno sodeluje. V kolikor otrok sam opazi kakšno posebnost ali nevarnost, naj takoj obvesti vzgojitelje v bližini.
PRIREDITVE: Otrok na prireditvah aktivno sodeluje s svojo skupino, v določenih programih pa po dogovoru tudi sam. V primeru, da otrok na prireditvi ali tekmovanju ne sodeluje, naj bo pozoren gledalec in navijač, saj so mnogi vložili v pripravo in izvedbo prireditve ali tekmovanja veliko truda.
SPANJE: Otrok pred spanjem poskrbi za večerno osebno higieno in se preobleče v oblačila za spanje, saj v kopalkah ne sme spati. S svojim ravnanjem ne moti drugih, saj vsi potrebujejo dovolj pravega počitka.
VSELEJ IN POVSOD: Otrok ne sme zapustiti skupine brez dovoljenja vzgojitelja. Na izletu ali sprehodih mora biti vedno v dogovorjeni skupini, saj lahko drugače povzroči težave in skrbi svoji skupini, vzgojitelju in staršem doma. Otrok naj tujcem ne posreduje nobenih telefonskih številk, poštnih ali elektronskih naslovov, prav tako naj se izogiba tujcem, ki ga želijo fotografirati. O tem naj obvesti vzgojitelja.

2. PREPOVEDI IN KRŠITVE
Pod prepovedmi so mišljena vsa nedovoljena ravnanja, ki jih opisuje pravni red Republike Slovenije ali druge države, kjer letovanje poteka, in posebne prepovedi, ki so zapisane v aktih organizatorja letovanja, in v Hišnem redu letovišča Pinea. S terminom organizator letovanja mislimo na ZDPM Jesenice, letovišče Pinea pa je tista lokacija, kjer se letovanje izvaja.
KRŠITVE
Kršitve so vse tiste aktivnosti, s katerimi otrok na letovanju ravna v nasprotju s pravili, prepovedmi in Hišnim redom, ter imajo za posledico oteženo delovanje skupine ali izmene, v katero je otrok vključen.
Vse kršitve obravnavajo vzgojitelji in pedagoško vodstvo, za hujše kršitve se izreče vzgojni ukrep, otroka pa se lahko napoti domov.
Hujše kršitve so:
– prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola ter opijanje,
– prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje drog in napeljevanje k uživanju le-teh,
– kajenje,
– kraja,
– fizično, spolno ali grobo verbalno nasilje nad vrstniki ali drugimi udeleženci letovanja,
– izsiljevanje vrstnikov in drugih udeležencev letovanja,
– samovoljno zapuščanje skupine,
– večkratno neupoštevanje pravil, dnevnega in hišnega reda,
– namerno in zlonamerno uničevanje tuje lastnine,
– neprimeren odnos do pedagoškega, zdravstvenega in tehničnega osebja,
– ogrožanje življenja in zdravja vseh udeležencev letovanj ter delavcev letovišča Pinea.
V kolikor otrok krši predpisana pravila in moralne norme, se mu v skladu s pravili na letovanjih ZDPM Jesenice in Hišnim redom letovišča Pinea na predlog vzgojitelja ali vodstva izmene izreče vzgojni ukrep.

3. VZGOJNI UKREPI NA LETOVANJU
Vzgojni ukrepi, ki se praviloma stopnjujejo, so naslednji:
1. opomin vzgojitelja,
2. opomin pedagoškega vodje,
3. opomin pred napotitvijo domov,
4. napotitev otroka z letovanja domov.
Pedagoški vodja se lahko glede na obliko kršitve posvetuje z vodstvom izmene in v dogovoru z njim izreče ukrep. Z izrečenim ukrepom se mora seznaniti celotna vzgojiteljska ekipa izmene in sekretarja ZDPM Jesenice.
Z vzgojnimi ukrepi od 3. in 4. točke se seznanijo starši. Vsega, kar od otrok pričakujemo organizatorji letovanja, ne moremo zapisati med pravila in prepovedi, zato morajo otroci in mladostniki upoštevati tudi Hišne rede letovišča Pinea.
Ta pravila in Kodeks etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja otrok pri ZDPM Jesenice so javni dokumenti in so objavljeni na spletni strani www.zdpm-jesenice.si.

Jesenice, 02.04.2015

Predsednik ZDPM Jesenice
Miloš Jenkole

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

KODEKS ETIČNIH NAČEL VZGOJITELJEV NA PODROČJU LETOVANJA
ZVEZE DRUŠTEV PRIJATELJEV MLADINE JESENICE v nadaljevanju (ZDPM Jesenice)

I. UVOD
Aktiv vzgojiteljev deluje pri ZDPM Jesenice kot prostovoljno združenje delavcev različnih strok, ki s svojim prostovoljnim delom uresničujejo družbeno vlogo in cilje Zveze prijateljev mladine. Prizadevamo si povečati dobrobit posameznikov, skupin, otrok in družin, varovati potrebe ter interese otrok in mladostnikov, razvijati vključevanje posameznikov v družbeno okolje ter preprečevati odrinjenost posameznikov in skupin. Naziv za vsakogar, ki se odloči, da bo prostovoljno spremljal in v skladu s pričakovanji ZDPM Jesenice delal z otroki in mladostniki na letovanjih kot del pedagoškega osebja, je vzgojitelj. Termin vzgojitelj oz. vzgojiteljica torej ne predstavlja profesionalnega naziva, pridobljenega s formalnim izobraževanjem, temveč označuje osebo, ki v pripravah na letovanje, v izvedbi letovanja in po zaključku letovanja sodeluje z organizatorji letovanj (ZDPM Jesenice) ter se v skladu z določili Kodeksa etičnih načel vzgojiteljev (v nadaljevanju Kodeksa) in izvedbenih aktov po svojih najboljših močeh trudi vzgojno delovati.
Vzgojitelji, ki delamo z otroki na letovanju, smo zavezani k spoštovanju načel Kodeksa in k ravnanju v skladu z njim. Z njegovimi načeli smo vzgojitelji seznanjeni ob začetku prostovoljskega dela in se s podpisom izjave zavežemo k spoštovanju Kodeksa.

II. KODEKS ETIČNIH NAČEL NA PODROČJU LETOVANJA OTROK
Kodeks vzgojiteljskega dela je zbirka in zapis najpomembnejših načel, ki jih morajo vzgojitelji upoštevati pri svojem delu v času letovanja. Mnoga načela pa naj postanejo tudi sestavni del osebnosti vzgojitelja. Zelo važen je vzgojiteljev vzgled in pridobivanje zaupanja med otroki. S svojim načinom dela in vedenja pripomore k doseganju temeljnih ciljev letovanja otrok.
Način vzgojiteljevega dela izhaja iz njegovega odnosa in pristopa do otrok. Tudi medsebojni odnosi med vzgojitelji so pomembni pri vzgojnem delu z otroki.
Vzgojitelj mora pri svojem delu stalno spremljati celotno skupino in počutje vsakega posameznika v njej, o posebnostih in težavah pa takoj obvestiti pedagoškega vodjo ali v njegovi odsotnosti pomočnika pedagoškega vodje.
Načela:
1. ETIČNOST – OSNOVA RAVNANJA
Pri svojem delu, ki služi dobrobiti posameznika in družbe, se vzgojitelji ravnamo po načelih etičnosti – obče dobrega. Svoje delo moramo razmejiti od političnih, ideoloških, osebnih in institucionalnih vplivov ter interesov, ki bi utegnili ovirati našo človeško in strokovno presojo o tem, ali s svojim delom dejansko pomagamo posamezniku ali pa zgolj rešujemo osebne probleme oziroma zastopamo interese, ki niso v skladu s splošno veljavnimi načeli socialne pravičnosti in dobrobiti posameznika.
2. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN
Vzgojitelji spoštujemo vse z Ustavo in zakoni Republike Slovenije zajamčene pravice ter vse mednarodne dokumente s področja človekovih pravic, ki jih je sprejela ali ratificirala Republika Slovenija, predvsem pa Konvencijo o otrokovih pravicah.
3. SPREJEMANJE RAZLIČNOSTI
Posamezniki in skupine imajo pravico do enake obravnave ne glede na biološke, osebnostne, statusne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike. Vzgojitelji vse otroke sprejemamo takšne, kot so, podpiramo njihova močna področja in spodbujamo socialne stike.
4. ENAKOPRAVNOST PROSTOVOLJSKEGA DELA
Vsi vzgojitelji smo enakopravni pri izvajanju prostovoljskega dela ter prevzemamo konkretne delovne naloge na osnovi lastnih usposobljenosti in izkušenj. Naloge in dolžnosti pedagoškega osebja na letovanju so podrobno opisane in so priloga Kodeksa.
5. POMOČ ZA SAMOSTOJNOST
Vzgojitelji spoštujemo znanje in izkušnje drugih, si medsebojno pomagamo ter usklajujemo svoje delo v dobrobit otrok.
Dobri, korektni ter iskreni odnosi so temelj uspešnega timskega dela in ustvarjalnega medsebojnega sodelovanja. V primeru nejasnosti, zadrege ali težave ob svojem delu je vsak vzgojitelj dolžan zaprositi pedagoško vodstvo za podporo in pomoč.

III. IZVAJANJE NAČEL KODEKSA
Dolžnost vzgojiteljev je, da spoštujemo načela Kodeksa, se po njih ravnamo, jih razvijamo in bogatimo. S svojim osebnim vzgledom spodbujamo tudi ostale k spoštovanju in izvajanju teh načel.

IV. KRŠITEV KODEKSA VZGOJITELJEV NA PODROČJU LETOVANJA OTROK
Vzgojitelji na letovanju so zavezani k spoštovanju načel Kodeksa in so dolžni spoštovati prepovedi.
Z izrazom prepovedi so mišljena vsa nedovoljena ravnanja, ki jih opisuje pravni red Republike Slovenije ali druge države, kjer letovanje poteka, in posebne prepovedi, ki so zapisane v aktih organizatorja letovanja ter v Hišnem redu letovišča Pinea. Organizator letovanja je ZDPM Jesenice, letovišče Pinea je lokacija, kjer se letovanje izvaja.
Kršitve so vse aktivnosti, s katerimi vzgojitelj na letovanju ravna v nasprotju s Kodeksom, pravili, prepovedmi in hišnimi redi ter imajo za posledico oteženo delovanje vzgojiteljskega tima, skupine otrok, ki jo vzgojitelj vodi, kot tudi drugih skupin, ki letujejo v izmeni.
V primeru, da je vzgojitelj kršil etična načela Kodeksa oziroma naloge in dolžnosti vzgojitelja, pedagoški vodja ukrepa v skladu s svojimi pooblastili. Vzgojitelja, za katerega je ugotovljeno, da je kršil načela Kodeksa oziroma ni opravil nalog in dolžnosti, opozori na kršitev.
Pedagoški vodja se lahko glede na obliko kršitve posvetuje z vodstvom izmene in v dogovoru z njimi izreče vzgojitelju ukrep. Z izrečenim ukrepom je seznanjen celotni vzgojiteljski tim izmene, strokovna služba in sekretar ZDPM Jesenice. O ukrepu pedagoški vodja poroča v poročilu pedagoškega vodje po koncu izmene.
Vrste kršitev:
− lažje oblike kršitev,
− težje oblike kršitev,
− najtežje oblike kršitev.
1. Lažje oblike kršitev so:
delno neizpolnjevanje nekaterih nalog in dolžnosti pedagoškega osebja na letovanju ali neizpolnjevanje dogovorjenega programa dela vzgojitelja v izmeni, neredno obiskovanje izobraževanj in sestankov vzgojiteljev.
2. Težje oblike kršitev so:
– brezbrižen odnos do otroka in skupine kot celote,
– nepravilen način dela v skupini,
– neprimerno obnašanje vzgojitelja do skupine,
– neprimerno izražanje in vedenje vzgojiteljev do otrok oziroma drugih udeležencev letovanja,
– zapuščanje skupine otrok brez vednosti pedagoškega vodje ali pomočnika pedagoškega vodje,
– formiranje skupin, ki med vzgojitelji negativno vplivajo na odnos v kolektivu,
– neprimeren odnos do ostalih delavcev v počitniškem centru.
3. Najtežje oblike kršitev so:
– dejanja, ki se preganjajo po zakonu (predvsem Kazenski zakonik RS in drugi predpisi),
– zapuščanje skupine za daljši čas ali celo čez noč brez vednosti ali soglasja pedagoškega vodje,
– samovoljno dovoljevanje izhodov otrok v skupini,
– zloraba denarja in drugih predmetov, ki so last otrok,
– uživanje alkohola z otroki,
– ljubezenski, spolni odnos v odnosu vzgojitelj ‒ otrok,
– popivanje, tabletomanija, uživanje drog.

V. UKREPANJE OB UGOTOVITVAH KRŠITVE KODEKSA
Ukrepe zoper vzgojitelja izreče pedagoški vodja, v njegovi odsotnosti pa pomočnik. Ukrepi se praviloma stopnjujejo; v primeru težjih ali najtežjih kršitev stopnjevanje ukrepov ni predvideno.
Ukrep zoper pedagoškega vodjo lahko sprejme sekretar ZDPM Jesenice, ki je dolžan po zaključku letovanja o razlogih in ukrepu poročati pristojnim organom ZDPM Jesenice.
Glede na obliko kršitve, se ukrepi delijo na:
UKREPI NA LETOVANJU:
– ustni opomin za lažje kršitve, izrečen vzgojitelju v medsebojnem pogovoru,
– javni opomin za ponavljajoče se lažje kršitve ali težjo kršitev, izrečen vzgojitelju na sestanku vzgojiteljev,
– pisni opomin pred napotitvijo domov zaradi ponavljanja predhodnih kršitev ali novih kršitev,
– razrešitev dela in nalog vzgojitelja z napotitvijo domov na njegove lastne stroške in odvzem nagrade zaradi več težjih kršitev ali najtežje kršitve.
UKREPI PO LETOVANJU:
1. neizplačilo nagrade zaradi prejetega opomina pred napotitvijo domov ali napotitve domov,
2. prepoved letovanja za eno leto,
3. trajna prepoved letovanja.
4. Ukrepa iz predhodnih točk 2. in 3. lahko na predlog vodstva izmene po zaključku letovanja izreče Upravni odbor ZDPM Jesenice. Vzgojitelj, ki mu je bil izrečen kateri od ukrepov, ima možnost vložiti pritožbo na izrečeni ukrep na Upravni odbor ZDPM Jesenice v roku 30 dni po izreku ukrepa. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
Datum: 09.04.2015 predsednik ZDPMJ

Priloga: naloge in dolžnosti pedagoškega osebja na letovanjih
NALOGE IN DOLŽNOSTI PEDAGOŠKEGA OSEBJA NA LETOVANJIH V ORGANIZACIJI ZVEZE DRUŠTEV PRIJATELJEV MLADINE JESENICE

I. VZGOJITELJ
Vzgojitelj mora biti polnoletna, urejena oseba, ki s svojim zgledom, ravnanjem in delom prispeva k dvigu uspeha in ugleda letovanja. Vzgojitelje usmerja aktiv vzgojiteljev pri ZDPM Jesenice. Vzgojitelj vodi skupino otrok, ki mu je dodeljena za čas letovanja. Za svoje delo je vzgojitelj neposredno odgovoren pedagoškemu vodji.
Naloge vzgojitelja so:
– vzgojitelj je dolžan prisostvovati na vseh sestankih izmene. Na skupnem sestanku z otroki in starši se seznani z otroki svoje skupine in njihovimi starši, seznani jih s pomembnimi informacijami o letovanju. O posebnostih otroka se s starši lahko pogovori individualno,
– sprejme otroke na zbirnem mestu
– zabeleži si vse pripombe in napotke staršev, ki mu jih na zbirnem mestu povedo za svojega otroka,
– prevzame osebni dokument, zdravstveno kartico, evropsko zdravstveno kartico in morebitne ostale dokumente ter na vso dokumentacijo skrbno pazi ter jo ob povratku vrne staršem,
– v primeru, da je avtobus opremljen z varnostnimi pasovi, preveri ali so otroci pripeti,
– na potovanju se ves čas ukvarja z otroki – jih spoznava, pazi na njihovo varnost, posebej pomaga tistim otrokom, ki jih ločitev od staršev čustveno prizadene, in tistim, ki vožnjo zdravstveno slabo prenašajo,
– na letovanju skrbi za otrokov osebnostni razvoj, življenjsko varnost, zdravje in rekreacijo,
– odgovarja za slehernega otroka v svoji skupini ter za otroke iz druge skupine v času, ko nadomešča njihovega vzgojitelja, in prevzema skrb za vse ostale otroke v izmeni,
– skrbi za socializacijo otrok,
– vzgojitelj si v času letovanja zapisuje posebnosti svoje skupine in posameznega otroka v opomnik in z opažanji seznani pedagoškega vodjo,
– v skladu z zmožnostmi in pravili prisluhne željam, interesom in potrebam otrok,
– pri vzgojnih prijemih in vzgojnem ravnanju upošteva posebnosti, nagnjenja, navade in težave otrok,
– pri težavah, ki jih sam ne more ustrezno rešiti, se posvetuje s pedagoškim vodjo ali pomočnikom in ukrepa po njunem navodilu,
– otroke pripravlja in vključuje v skupne prireditve, tekmovanja in druge aktivnosti,
– glede na svojo sposobnost in po navodilih športno-rekreativnega vzgojitelja sodeluje pri vseh aktivnostih na plaži, v morju ali bazenu, posebno pozornost namenja varnosti otrok pri kopanju,
– vzgojitelj je dolžan v vsem upoštevati usmeritve in navodila pedagoškega vodje,
– vzgojitelj dežura po razporedu dežurstev izmene,
– vzgojitelj ne sme zapuščati svoje skupine, razen v dogovoru s pedagoškim vodjo – v tem primeru se mora vrniti v skladu z dogovorom,
– otroci v objektih ne smejo biti sami, zaklepanje otrok v sobe ni dovoljeno,
– V primeru, da iz zdravstvenih, vremenskih ali podobnih razlogov otroci ostanejo v sobah tudi takrat, ko to ni predvideno v dnevnem redu počitniškega doma, je v spalnih objektih nujna tudi prisotnost vzgojiteljev,
– vzgojitelj otroke seznani s hišnim in dnevnim redom, s pravili o redu na letovanjih, programom letovanja ter interesnimi dejavnostmi. Odgovoren je, da se v njegovi skupini našteto tudi upošteva in izvaja,
– med letovanjem spodbuja otroke, da pišejo staršem, in pomaga najmlajšim, če pri pisanju potrebujejo pomoč,
– glede na dogovor v izmeni se otrokom omogoči kontakt s starši,
– v dogovoru s starši ali na željo otrok hrani denar za otroke v svoji skupini. Na osnovi otrokovega podpisa evidentira izdatke posameznega otroka in skrbi za racionalno porabo denarja, ostanek denarja ob povratku vrne staršem,
– ob prihodu popiše poškodbe inventarja v prostorih, kjer biva skupina, ter skrbi za preprečevanje poškodb slednjih,
– navaja otroke na urejeno razporeditev oblačil in obutve, ob koncu izmene poskrbi za urejenost otroške garderobe,
– spodbuja otroke k primernemu odnosu do hrane,
– skrbi za izposojene športne in druge pripomočke,
– skrbi, da so luči v bivalnih prostorih ugasnjene, ko otroci niso prisotni,
– redno skrbi za sporočila, ki prihaja od staršev, in tista, ki jih pošiljajo otroci domov,
– na zbirnem mestu ob vrnitvi je vzgojitelj ves čas z otroki. Staršem odgovarja na vprašanja o letovanju in aktivnosti otroka. Vzgojitelj odide z zbirnega mesta šele takrat, ko preda zadnjega otroka.
2. Naloge vzgojitelja z vidika zdravstvenega varstva so:
– pozoren je na spremembe zdravstvenega stanja,
– obolele otroke pelje v ambulanto in se pri otrocih, ki so potrebni posebne nege, ravna po zdravnikovem navodilu,
– skrbi in odgovarja za izvajanje zdravstveno-preventivnih in varstvenih ukrepov za preprečevanje bolezni, poškodb ter drugih nevarnosti,
– navaja otroke na osebno higieno, najmlajšim otrokom pomaga pri negi,
– skrbi, da so otroci oblečeni primerno dejavnostim na letovanju.

II. ŠPORTNO-REKREATIVNI VZGOJITELJ
Naloge, ki jih opravlja športno-rekreativni vzgojitelj:
– odgovoren je za uresničevanje namena in programa športnih dejavnosti, pripravi program športno-vzgojnih dejavnosti za čas letovanja, minimalni program za učenje plavanja za otroke neplavalce. Vse to skupaj s pedagoškim vodjo ter pomočnikom pedagoškega vodje uskladi s celotnim programom izmene ter športne dejavnosti organizira in vodi njihovo izvajanje,
– ob začetku letovanja preveri stanje na plaži in dela morja, kjer se zadržujejo skupine in opozori vzgojitelje na morebitne posebnosti ali nevarnosti,
– uskladi potek aktivnosti na plaži, posebno pozornost nameni varnosti otrok pri kopanju v morju in bazenu,
– pri izvajanju programa upošteva psihofizične zmogljivosti otrok,
– sodeluje pri določevanju režima varnosti na pomolu (npr. določi pogoje za varno skakanje …),
– pri športno-rekreativnih dejavnostih skrbi in odgovarja za izvajanje zdravstveno-preventivnih in varstvenih ukrepov, za preprečevanje poškodb in nesreč, ob čemer upošteva navodila zdravnika in pedagoškega vodje,
– pri uresničevanju programa za pridobivanje osnov plavanja vodi ustrezne evidence,
– skrbi za športne rekvizite in druge pripomočke,
– odgovoren je za rekvizite, vodi evidenco o izposoji,
– sodeluje pri določevanju režima varnosti na pomolu (npr. določi pogoje za varno skakanje …)
– po dogovoru s pedagoškim vodjo oz. pomočnikom pedagoškega vodje je dolžan aktivno sodelovati tudi pri izvajanju drugih dejavnosti programa letovanja.

III. PEDAGOŠKI VODJA – VODJA LETOVANJA
Pedagoški vodja – vodja letovanja je sodelavec ZDPM Jesenice, praviloma pedagoški delavec, ki je s svojim delom in odnosom dokazal, da mu je lahko zaupana ta odgovorna naloga. Imenuje ga Komisija za letovanja.
Njegove naloge so:
– nadrejen je vsem vzgojiteljem,
– sklicuje in vodi sestanke z vzgojitelji,
– pripravi program letovanja,
– vzgojiteljem daje navodila za pripravo programov in izvedbo,
– skrbi za ustrezne metode dela,
– dosledno spremlja delo vzgojiteljev, ga ocenjuje in po potrebi daje nasvete oziroma opozorila,
– z upravnikom počitniškega centra se pogovori o dnevnem redu in možnostih prilagajanja,
– sprejema morebitne želje oziroma pritožbe otrok, vzgojiteljev in staršev ter jih rešuje skupno z vodstvom izmene,
– sprejema obiske staršev in vodi evidenco o izhodih in prihodih otrok,
– zaradi kršitev otrokom izreka različne ukrepe,
– zaradi kršitev predlaga vzgojitelja v obravnavo vodstvu izmene ali sam izreče ustrezen ukrep,
– vodi vodstvo izmene,
– sodeluje z vodstvom počitniškega centra,
– seznani se z zdravstvenim stanjem otrok,
– prisoten je v razgovorih z uradnimi osebami, v kolikor pride do morebitnih težav,
– skrbi za varno potovanje otrok na poti na letovanje in ob povratku,
– po potrebi obvesti pristojne organe o morebitnih dejanjih, ki se preganjajo po zakonu,
– poda poročilo o delu izmene strokovni službi ZDPM Jesenice.
V dogovoru s pedagoško ekipo – vzgojitelji lahko pedagoški vodja v smislu uvajanja v vodenje skupine preda vodenje izmene svojemu pomočniku in mu je ob tem skrben mentor.